Zeszyty prawnicze uksw online dating

Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa, w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim, Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. Czy w starożytnym Rzymie incestum było przestępstwem przeciwko państwu? Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym na składnikach majątku wspólnego małżonków, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, s.

zeszyty prawnicze uksw online dating-32

Życiorys naukowy i zawodowy 1995-2000 studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL 1998-2001 studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 2000–2003 aplikacja sądowa 2003-2007 asesura sądowa przy Sądzie Okręgowym w Lublinie 2005 obrona rozprawy doktorskiej pt.

Incestum w prawie rzymskim 2005-2010 praca w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce (uprzednio Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie) 2007–2010 sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie 2010 - praca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 2011 - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego 2012 kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego, Warszawa 2008.

Bigamia w prawie rzymskim 2012 - kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL Zainteresowania naukowe prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rzymskie Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 o Postępowanie cywilne (wykład) o Postępowanie cywilne (seminarium magisterskie) o Postępowanie cywilne (seminarium doktoranckie) Wykaz wybranych publikacji Monografie 1.

Prawo rzymskie prywatne – materiały dla studentów, Edukacja Prawnicza 2010, nr 10, s.

Kazusy z orzecznictwem, Warszawa 2010 (współautor).

– krótkie omówienie, Edukacja Prawnicza 2013, nr 3, s.

Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red.

Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red.

Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych.

Comments are closed.